ZASADY KONTRAKTACJI 2021/2020

Strona 1 z 1
Komunikat ze spotkania w dniu 12.11.2020 r.
pomiędzy Krajową Spółką Cukrową S.A.
z siedzibą w Toruniu [Producent Cukru]
a
Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. w Toruniu
[Rada ZPBC przy KSC S.A.]
Producent Cukru i Rada ZPBC przy KSC S.A. uzgodnili założenia do umowy kontraktacji
buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym
2021/2022, w tym:
1) cenę buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16 % w wysokości nie mniej niż
równowartość 28 euro netto/tona;
2) cenę buraków nadwyżkowych w wysokości:
a) 90 zł netto za 1 tonę fizyczną buraków nadwyżkowych w ramach pierwszych 5 %
buraków nadwyżkowych dostarczonych Producentowi Cukru przez danego
Plantatora;
b) 60 zł netto za 1 tonę fizyczną buraków nadwyżkowych w ramach pozostałych 95 %
buraków nadwyżkowych dostarczonych Producentowi Cukru przez danego
Plantatora.
Zarząd KSC S.A. i Rada ZPBC przy KSC S.A.