CENA ZA BURAKI NA 2018 ROK

Dnia 15 grudnia 2017 roku Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego działająca przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. podpisała z Zarządem Spółki uzgodniła treść umowy kontraktacyjnej i cenę za buraki cukrowe na rok 2018  jak poniżej:

1. Dla buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% nie mniej niż równowartość w złotych 26,29 euro netto za 1 tonę.

2.Dla buraków nadwyżkowych cena netto nie mniej niż 40 zł za 1 tonę fizyczną buraków.

3.W przypadku, jeśli średnia roczna cena netto sprzedaży cukru, wyprodukowanego przez Producenta Cukru (KSC S.A) w roku gospodarczym 2018/2019 z buraków kontraktowanych przekroczy równowartość 444 euro za tonę, Producent Cukru wypłaci Plantatorowi dodatkowe świadczenie w wysokości 50% różnicy pomiędzy kwotą 444 euro, a ceną netto sprzedaży cukru.

Pozostałe warunki umowy tj. premia za wczesne i póżne dostawy oraz transport utrzymano na poziome roku bieżącego.

 

Sporządził:

Zbigniew Tarnowski