ZADANIA ZWIĄZKU

Celem związku jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości produkcji buraka cukrowego, tworzenia warunków pełnego rozwoju infrastruktury rolnictwa, dbałości o interesy zrzeszonych podmiotów oraz ochrona praw producentów buraka cukrowego.

Do realizacji tego celu Związek:

 1. Reprezentuje interesy swoich członków i broni praw wobec instytucji kontraktujących i skupujących produkty rolne, państwowych organów i państwowych jednostek organizacyjnych.
 2. Współpracuje z władzami Cukrowni w zakresie:
  • rozwoju potencjału produkcyjnego Cukrowni i jego unowocześnienia,
  • ustalenia warunków produkcji i skupu buraków cukrowych oraz ich realizacji,
  • działania na rzecz wzrostu wydajności i jakości produkcji buraka cukrowego,
  • opiniowania, a w razie potrzeby, umów zawartych z podmiotami nieposiadającymi prawa do uprawy buraków cukrowych.
 3. Podejmuje działania organizacyjne, prawne i ekonomiczne celem zapewnienia realnego wpływu plantatorów na działalność i rozwój cukrowni.
 4. Zajmuje stanowisko i wyraża opinię w sprawach dotyczących produkcji buraka cukrowego.
 5. Podejmuje akcje interwencyjne i protestacyjne w przypadku naruszenia interesów swoich członków.
 6. Tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w zakresie produkcji buraka cukrowego.
 7. Współpracuje z instytucjami i organizacjami których cele działania są zbliżone do celu związku.
 8. Popularyzuje wiedzę i podnoszenie kwalifikacji zawodowych producentów buraka cukrowego, kształtuje etykę społeczną i zawodową członków.
 9. Inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne dla producentów buraka cukrowego oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą produkcji buraka cukrowego
 10. Prowadzi poradnictwo w zakresie poprawy jakości produkcji buraka cukrowego.
 11. Podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w produkcji buraka cukrowego.
 12. Prowadzi działania na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję buraka cukrowego.
 13. Organizuje wystawy, pokazy, targi, giełdy producentów buraka cukrowego.
 14. Promuje eksport buraków cukrowych.
 15. Współdziała z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytolalnego, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami powolanymi do wykonywania zadań na rzecz rolnictwa indywidualnego.
 16. Wspólpracuje z zagranicznymi organizacjami producentów buraka cukrowego.
 17. Prowadzi działalność wydawniczą.
 18. Prowadzi działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Związku.
 19. Rozwija inne formy działalności służące wzbogacaniu możliwości rozwoju produkcji buraka cukrowego.