MECHANIZM ROZLICZANIA BURAKÓW NADWYŻKOWYCH 2022

1.Plan kontraktacji – buraki a 16% – cukier

  1. Rozliczenie dostaw indywidualnych – wykonanie kontraktu, wykonanie kontraktu

    z nadwyżką, brak wykonania kontraktu. W terminie 30dni jak w umowie.

  1. Po zakończeniu kampanii w danym oddziale, ustalenie (obliczenie) ilości buraków nadwyżkowych, wielkości nie wykonania, ilości buraków kontraktowanych potrzebnych do wypełnienia planu kontraktacji po uwzględnieniu indywidualnej polaryzacji każdego Plantatora.
  2. Ustalenie współczynnika reklasyfikacji tj. udziału procentowego z dostarczonych buraków nadwyżkowych które będą wypełniały wykonanie planu kontraktacji dla danego Oddziału. Wskaźnik jednakowy dla wszystkich Plantatorów niezależnie od ilości dostarczonych buraków nadwyżkowych.
  3. W oparciu o współczynnik każdemu Plantatorowi który dostarczył buraki nadwyżkowe zostanie wyliczona ilość buraków do przekwalifikowania na buraki za które otrzyma wynagrodzenie jak za buraki kontraktowane.
  4. Rozliczenie (II) i wypłata różnicy w cenie buraków nadwyżkowych brakujących do wypełnienia planu nastąpi do końca lutego.

Przykład:

Kontraktacja a16% 100 ton

Dostawa a16% 120 ton

Nadwyżka 20 ton

Współczynnik reklasyfikacji 45%

Ilość buraków do przeklasyfikowania  20×45% = 9 ton

W rozliczeniu : 100 ton w cenie buraków kontraktowanych

               20 ton  w cenie buraków nadwyżkowych

  Wypłata za te dostawy zgodnie z umowa 30 dni

W terminie do końca lutego

Dopłata do 9 ton buraków nadwyżkowych w wysokości różnicy ceny pomiędzy burakami kontraktowanymi i nadwyżkowymi.