Walny Zjazd Delegatów OZPBC

W dniu 12 września w Kobylance odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów OZPBC Szczecin. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 2016-2018 przedstawił delegatom Prezes Zarządu Edward Szczepanik. W dyskusji nad sprawozdaniem bardzo dużo czasu poświęcono problemom tegorocznej suszy i ocenie jej wpływu na plony buraków cukrowych. Delegaci negatywnie ocenili sposób szacowania, który nie uwzględnia w/g IUNG strat w burakach cukrowych. W ocenie Delegatów Zarząd w okresie sprawozdawczym dobrze wykonywał powierzone zadania i właściwie reprezentował interesy plantatorów. Walny Zjazd Delegatów w uchwale udzielił absolutorium Zarządowi OZPBC.