OZPBC

Kontakt z biurem

Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie

UL. Partyzantów 5
73-110 Stargard
tel/fax (091) 484 46 51

Biuro czynne:
pn. - pt. 7.30 - 15.30

Drukuj

Aktualności

PŁATNOŚĆ DO UPRAWY BURAKÓW 2017

2017-10-02 07:36:41

 Na finansowanie płatności związanej z produkcją buraka cukrowego będzie zgodnie z "kopertą" przeznaczone          82,0 mln EUR. Liczba hektarów zgłoszonych do ARiMR wynosi 225 753. Do wyliczenia płatności przyjęto kurs euro wynoszący 4,3042 zł/euro.                                                                                                                                                                               Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r. stawka płatności do hektara buraków cukrowych powinna wynieść 1 563,46 zł.

Jednocześnie przypominamy, że płatności te zostaną utrzymane do 2020 roku i zgodnie z "kopertą " wynosić będą:

2018 r. - 82,5 mln EUR

2019 r.- 82,9 mln EUR

2020 r. - 73,6 mln EUR

Sporządził:

Zbigniew Tarnowski

ZAKUP WYSŁODKÓW BURACZANYCH

2017-09-28 10:45:30

Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane zakupem wysłodków buraczanych ze zbiorów 2017 roku mogą się zgłaszać do Cukrowni Kluczewo nr telefonu 695-654-011.

 

Sporządził:

Zbigniew Tarnowski

DNI POLA 2017- ZAPROSZENIE

2017-05-23 11:13:06

W imieniu Zarządu Okręgowego Związku Plantatorółw Buraka Cukrowego w Szczecinie zapraszam wszystkich plantatorów na doroczne "Dni Pola" które odbędą się 22 czerwca 2017 roku. Tegoroczne obchody odbywać będą się w naszym województwie w gospodarstwie Pana Bogdana Rataja - ROLPOL ŁĘCZYNA gm. Stara Dąbrowa.

 

Z poważaniem

Edward Szczepanik

Prezes Zarządu

ROZLICZENIE BURAKÓW POZAKWOTOWYCH

2017-04-27 10:56:22

Dnia 20 kwietnia br odbyło się posiedzenie Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu. Ze strony Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie uczestniczyli Członkowie Zarządu: Edward Szczepanik, Waldemar Kienig, Jacek Dąbrowski.

Ustalenia Rady:

Łącznie w roku 2016/2017  skupiono 1 154 366 ton buraków pozakwotowych. Z tego 391 610 ton zostanie przekwalifikowanych na kwotowe, co stanowi - 33,92%. Cena minimalna wynosić będzie 113,59 zł/ tonę (-+) polaryzacja.

Dla pozostałej ilośc  tj.762 756 ton ustalono cenę podstawową 76 zł/ tonę - uwzględniając średnią polaryzację w roku na poziomie 17,2% cena średnia za buraki pozakwotowe wyniesie ok. 93 zł/tonę.

Należnośc za buraki pozakwotowe zgodnie z porozumieniem z Zarządem Spółki zostanie wypłacona plantatorom do końca kwietnia 2017 roku.

Sporządził;

Zbigniew Tarnowski

RADA PREZESÓW ZWIĄZKÓW

2017-01-25 06:50:59

Dnia 17 stycznia 2017 roku odbył się Rada Prezesów Związków plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A..Ze strony OZPBC Szczecin w posiedzeniu uczestniczyli: Edward Szczepanik - Prezes, Jacek Dąbrowski - Członek Zarządu oraz Zbigniew Tarnowski- Dyrektor Biura. W wyniku negocjacji strony podpisały porozumienie w następujących kwestiach:

USTALENIA Z RADY ZWIĄZKU PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO PRZY KSC S.A.

Z DNIA 17 STYCZNIA 2017

KAMPANIA 2016/2017

1.Związek uzyskał dodatkowo 5,00 zł do ceny podstawowej za buraki kwotowe. Cena podstawowa wynosi więc 130 zł za tonę przy zawartości cukru 16%.

2. Kwota wyrównania zostanie wypłacona do końca stycznia 2017 roku.

3. 5 %- 6% buraków pozakwotowych kontraktowanych zostanie stanie się burakami kwotowymi – plantatorzy dostaną wyrównanie wartości.

4. Rozliczenie buraków pozakwotowych nastąpi na przełomie marca i kwietnia.

PODPISANO POROZUMIENIE BRANŻOWE

Najważniejsze zapisy:

 1. Rok 2017/2018 będzie rokiem gospodarczym który określi ilość kontraktowanych buraków u plantatora w latach następnych. Poziom upraw a latach następnych stanowić będzie wskaźnik procentowy jaki u producenta będzie miał każdy plantator.
 2. Plantatorzy o którzy dotychczas uprawiali buraki i zakontraktowali je w 2017 roku posiadają prawo pierwszeństwa uprawy.
 3. Treść umowy kontraktacyjnej będzie corocznie uzgadniana z Radą Związku do 15 stycznia danego roku gospodarczego.
 4. Cena podstawowa za buraki kontraktowane o zawartości 16% cukru w danym roku gospodarczym będzie ustalana w umowie po negocjacji z Rada Związku.
 5. Oprócz ceny podstawowej Plantator ma prawo do świadczeń dodatkowych z tytułu zysku ze sprzedaży cukru. Świadczenie dodatkowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy średnią ważoną ceną cukru sprzedanego przez producenta , a ceną 444 Euro/tonę – ustaloną wg wzoru.
 6. Termon płatności za buraki kontraktowane: 90% po zakończeniu dostaw. Pozostałą ilość do 30 stycznia lub jeśli kampania się przedłuży do 15 lutego.

Treść porozumienia otrzyma każdy plantator przy podpisywaniu umowy w tym roku gospodarczym.

UMOWA KONTRAKTACYJNA 2017/2018

Podstawą do zatwierdzenia treści umowy na rok 2017/2018 było „Porozumienie Branżowe”.

 1. Będzie tylko zapis „buraki kontraktowane” 16%.
 2. Cena 26,29 Euro/ tonę plus świadczenie dodatkowe z podziału zysku ze sprzedaż cukru. 50% z różnicy powyżej 444 Euro/ tonę.
 3. Cena za buraki nadwyżkowe – 40,00 zł/tonę
 4. Dopłata za późne dostawy po 15 grudnia zostanie zwiększona o 10%.
 5. Za buraki nadwyżkowe dopłata d o końca czerwca.

 

Opracował:

Zbigniew tarnowski

PŁATNOŚC DO BURAKÓW CUKROWYCH ZA 2016 ROK

2016-10-04 09:22:58

Tegoroczny kurs wymiany euro na potrzeby dopłat bezpośrednich wynosi 4,3192 zł za 1 euro i jest wyższy od roku poprzedniego o 7 groszy. Ministerstwo Rolnictwa przedłożyło projekt rozporządzenia stawek dopłat na 2016 rok. W projektowanych stawkach  "Płatność do buraków cukrowych została ustalona na poziomie 1952,25 zł/ha.

Zgodnie z zapowiedziami resortu rolnictwa i ARiMR, już od 17 października ma ruszyć wypłata zaliczek. Do rolników ma trafić do 70% należnych płatności.

Opracował:

Zbigniew Tarnowski

 

KORZYSTNE NEGOCJACJE Z KSC S.A.

2016-09-15 06:50:54

Dnia 13 września 2016 roku odbyło się spotkanie pomiędzy Krajową Spółką cukrową S.A. A wszystkimi Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego Działąjącimi przy KSC S.A.. Ze strony OZPBC Szczecin w spotkaniu uczestniczyli:Edward Szczepanik, Waldemar Kienig i Jacek Dąbrowski. Wynikiem spotkania było zawarcie porozumiena co do cen skupu za buraki ze zbioru 2016 roku oraz 2017 roku. W wyniku negocjacji ustalono:

 

1. Cena buraków kwotowych o zawartości cukru 16% na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2016/2017 zostaje ustalona w wysokości nie mniej niż 125 zł netto za tonę.

 

2.Cena buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2017/2018 zostanie ustalona z Plantatorami w umowach kontraktacyjnych w wysokości nie mniej niż rownowartość w złotych 26,29 euro netto za tonę. Do ustalenia ceny zostanie wykorzystany średni kurs PLN/EUR Narodowego Banku polskiego z września 2017 roku. Dodatkowo, w przypadku jeśli średnia roczna cena sprzedaży wyprodukowanego przez KSC S.A. cukru w roku gospodarczym 2017/2018 przekroczy równowartość 444 euro za tonę Producent Cukru wypłaci Plantatorowi dodatkowe świadczenie w wysokości 50% różnicy pomiędzy kwotą 444 euro , a ceną sprzedaży cukru.

 

Opracował: Zbigniew Tarnowski

POROZUMIENIE Z KSC S.A. NA ROK 2017

2016-08-31 10:30:41

                                                                                                                       

Dnia 10 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S. A. w Toruniu z Zarządem Spółki w sprawie ustalenia wstępnych warunków kontraktacji buraków cukrowych w roku 2017. W wyniku negocjacji ustalono:

 1. Dla buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% cena netto wynosić będzie nie miej niż równowartość 26,00 Euro za tonę ( cena otwarta do dalszych negocjacji)..
 2. Pozostałe warunki umowy tj.                                                                                                                        -dopłata za zawartość cukru powyżej 16%,

      – premia za wcześniejszą i późną dostawę,

      -warunki odbioru

Pozostają bez zmian.

 1. Dla plantatorów którzy będą kontynuować współpracę z KSC S.A. (przedłużać umowy na rok następny) przewiduje się premię 3,00 zł za tonę.
 2. Kontraktacja będzie prowadzona w pierwszej kolejności u plantatorów, którzy posiadają już prawo do uprawy buraków cukrowych.

W przypadku płatności do uprawy buraków cukrowych wsparcie będzie przyznawane do powierzchni uprawy wszystkich buraków zakontraktowanych      ( ok. 400 Euro za hektar) .Zgodnie z kopertą przyznaną dla Polski w ramach PROW.

 

Sporządził:

Zbigniew Tarnowski

Dyrektor Biura

UPRAWA BURAKÓW PO 2017 ROKU

2016-07-29 09:14:22

Niepewna przyszłość buraków

Jeszcze nie tak dawno zastanawia­liśmy się nad losem kilkudziesię­ciu cukrowni w Polsce. Wkrótce potem nasze głowy zajęte były reformą rynku cukru. Teraz już ostatnia refor­ma jest skończona. Od l październi­ka 2017 r. nie będzie już obowiązywał system kwotowania produkcji cukru.

Jednak produkcja roślinna to proces, który planuje się z dużym wyprzedze­niem, a kapitał zamraża się na wiele miesięcy. Nie inaczej jest z burakami cukrowymi. I choć nie są one w polu tak długo jak rzepak, to planowanie ich uprawy zaczyna się praktycznie po żniwach.

Nic więc dziwnego, że plantatorzy buraków cukrowych już teraz zastana­wiają się nad przyszłością uprawy bu­raków. Sprzęt i wiedza to lokata kapi­tału, na który w obecnych warunkach pozwolić sobie można tylko pod wa­runkiem perspektyw biznesowych. Wiele zależy od wypracowanych poro­zumień i światowych tendencji rynko­wych.

Dwa problemy do rozwiązania

Kra­jowy Związek Plantatorów Bura­ka Cukrowego nurtują w Polsce dwie kwestie: kształt ogólnopolskiego po­rozumienia branżowego i prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej SA. Natomiast na podwórku europejskim istnieje problem słabej siły przetargo­wej rolników w konfrontacji z przed­siębiorstwami cukrowniczymi. Po­nadto plantatorzy buraków wcale nie są wspierani przez Dyrekcję General­ną ds. Konkurencji UE, która zamiast stwarzać równe warunki, wzmacnia pozycję cukrowni.

Plantatorzy buraków chcą znać cenę surowca jeszcze przed siewami,       a nie

dopiero w czasie wykopków, czy nawet po nich. Chcą też korzystać z wysokich

cen cukru na światowych rynkach.

Brak kwotowania produkcji cukru, a tym samym brak cen minimalnych surowca, to zachwianie i tak lichej równowagi pomiędzy plantatorami a producentami cukru. Już w tej chwi­li mamy do czynienia z oligopolem

koncernów cukrowniczych. Natomiast plantatorów są tysiące. Łatwo jest wykorzystać rozdrobnienie i dyktować swoje warunki. W tym celu planowa­ne jest podpisanie jednego - wspólne­go dla wszystkich przedsiębiorstw cukrowniczych i wszystkich członków KZPBC porozumienia branżowego.

- Uważam,   że zmiana przepisów o porozumieniach   branżowych   za­miast wzmacniać pozycję słabszego - rolnika wobec dominującej roli produ­centów cukru - osłabia ja na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji   - mówi Krzysztof Nykiel, prezes KZPBC.

Impas w porozumieniu krajowym

Negocjacje nad nowym porozumie­niem pomiędzy KZPBC a Związkiem Producentów Cukru (cukrowniami) trwają od kilku miesięcy. Dotyczą one zapisów ogólnopolskiego porozumie­nia branżowego. Celem porozumie­nia jest zapewnienie równowagi praw i obowiązków wszystkich stron umów kontraktacyjnych. Według KZPBC, zaproponowany przez przemysł   cukrowniczy projekt porozumienia nie uwzględnia postulatów rolników. Dlatego związek zwołał spotkanie w mini­sterstwie, ale na to wydarzenie przybyło tylko dwóch producentów cukru. Rozmowy utkwiły w martwym punkcie. Ostatni, zaproponowany przez cukrowników projekt porozumienia, we­dług prezydium KZPBC, nie różni się znacznie od wyjściowego.

- W projekcie porozumienia bran­żowego zaproponowanego przez stronę cukrowni widzimy wiele zagrożeń. Nie ma np. mowy o cenie minimalnej ani o kosztach transportu, gwarancji zysku dla plantatorów. Ryzykowny jest skok producentów cukru na wysłodki, które od lat należą do plantatora - po­wiedział prezes Nykiel.

- W ślad za propozycjami dotyczą­cymi rynku mleka można wprowadzić ograniczenia także uprawy buraków, bo w przeciwnym przypadku pojawi się nadprodukcja i ceny korzeni spad­ną - sugerował Roman Molenda, de­legat działający z terenu kruszwickiej cukrowni, należącej do KSC. Rolnicy

jednocześnie nawoływali do cierpli­wości w podpisywaniu porozumienia. Przestrzegali przed podpisaniem takie­go, w którym pojawią się zapisy o cenie poniżej kosztów produkcji.

Umowy kontraktacyjne produkcji buraków zawierane powinny być według zapisów tzw, porozumienia branżowe­go. Cukrownie mogą je zawrzeć z całym związkiem, ale nie muszą.

Niemcy szukają surowca

Pojawia się jednak drugi problem. Sens podpisania ogólnopolskiego porozumienia bran­żowego jest skutecznie torpedowany przez działania firm cukrowniczych. Delegaci z rejonu działania firm nie­mieckich twierdzą, że są zmuszani do podpisania porozumienia, gdyż spół­ka straszy ich, że jeśli tego nie zrobią, wyniesie się z produkcją buraków do Niemiec i w Polsce nie będzie kontrak­tować? Czy to tylko blef z ich strony? Jednak faktem jest, że niemieccy far­merzy mają otrzymać w przyszłym se­zonie profit w wysokości 3 €/t za lojalne zwiększenie produkcji o 25%. Czyżby było to przygotowanie do przeniesienia produkcji?

Porozumienia rozbijające krajową jedność stają się faktem - 7 lipca br. podpisano porozumienie z rolnika­mi kontraktującymi buraki dla spół­ki Nordzucker Polska SA. W projekcie umowy kontraktacyjnej Nordzucker na kampanię 2017/18 proponuje do wyboru dwie ceny buraków: jedną sta­łą - 22,60 €/t, a drugą zmienną - po­wiązaną z ceną cukru. Przy cenie re­ferencyjnej cukru 407,00 €/t cena za buraki wyniesie wtedy 23,00 €/t. Je­śli cena cukru będzie o l €/t większa, to cukrownia zapłaci za buraki 16% o 0,04114 € więcej za każdą tonę. (Tomasz Czubiński)

(Top Agrar Polska)

WALNY ZJAD DELEGATÓW OZPBC Szczecin

2016-06-11 09:17:51

Dnia 31. Maja 2016 r w Kobylance odbył się Walny Zjazd Delegatów Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie.

Walne rozpoczął Prezes OZPBC Edward Szczepanik się od powitania gości: Prezesa KZPBC Krzysztofa Nykla, Dyrektora Rady Prezesów przy KSC S.A. Andrzeja Nowakowskiego, Dyrektora Departamentu Surowcowego KSC S.A Artura Majewskiego Dyrektora Cukrowni Kluczewo Pawła Dawiskibe.

Krzysztof Nykiel i Andrzej Nowakowski podziękowali Okręgowemu Związkowi Plantatorów w Szczecinie za znaczący wkład w pracę Krajowego Związku i Rady Prezesów przy KSC S.A.

Pan Artur Majewski przedstawił wizję na następne lata. Już w roku 2017 KSC S.A planuje zakontraktować ok. 83 tys. ha buraków cukrowych. Zwiększenie kontraktacji i ilość przerobu wymagać będzie jednak szeregu inwestycji  w spółce, w tym w Cukrowni Kluczewo.

Nawiązując do tematu inwestycji w Cukrownie Kluczewo, Dyrektor Paweł Dawiskiba przedstawił zarys inwestycji które zostaną poczynione w celu zwiększenia przerobu buraków, tj. inwestycja w prasy wysokiego wyżęcia, dyfuzory, krajalnice, przebudowa placu składowego buraków oraz drugi silos na cukier. Efektem finalnym wszystkich planowanych inwestycji ma być przerób surowca na poziomie ok. 1 mln ton buraków w sezonie.

Po usytuowaniu się Komisji oraz Prezydium Walnego Zjazdu Delegatów, przedstawiono sprawozdanie działalności związkowej za okres 2012-2016:

- średnia z trzech ostatnich lat wynosi 669 plantatorów,

- areał uprawowy na przestrzeni 3 ostatnich lat wynosi średnio 10532 ha,

- średni plon wynosi 64 t/ha,

- średnia wielkość plantacji wynosi 16,00 ha,

Jak zauważono, średnia wielkość plantacji przy Cukrowni Kluczewo wynosi 16,00 ha. Nie odzwierciedla to jednak specyfiki gospodarstw. Mamy tu bowiem 20 plantatorów, którzy uprawiając 100 i więcej hektarów buraka. Dużych firm jest zrzeszonych ok. 50. W pracach Związku potrzebne jest więc uwzględnienie ich specyfiki, aby również oni mieli swoją reprezentację we władzach.

Jednym z głównych osiągnięć OZPBC Szczecin w latach poprzednich jest wynegocjowanie najwyższej ceny skupu surowca, skupowanego przez KSC S.A. w porównaniu do innych Kompanii Cukrowniczych. Ponad to, dzięki działaniom Związku udało się utrzymać dopłaty do produkcji buraka do 2020 roku. Zależeć one będą od areału uprawy i wynoszą ok. 400 euro rocznie od hektara.

Corocznie Związek organizuje ,,Dni Pola” w poszczególnych Rejonach uprawy, biorąc również udział w dniach pola organizowanych przez Cukrownię Kluczewo i Krajową Spółkę Cukrową. Plantatorzy mają możliwość zapoznania się z nowymi odmianami oraz nowymi technologiami uprawy.

Kolejnym ważnym elementem działalności związkowej było wynegocjowanie Regionalnego Porozumienia Branżowego obowiązującego do roku 2019/2020.

Głównym wątkiem dyskusji prowadzonej między delegatami były obawy odnośnie uprawy buraka cukrowego po roku 2017 (jej opłacalności), jak również Zawarcie Krajowego Porozumienia Branżowego, oraz temat Prywatyzacji KSC S.A

Podczas obrad Zjazdu Delegatów wprowadzono pewne poprawki do statutu OZPBC w Szczecinie, między innymi zwiększając skład Zarządu do 19 osób, oraz ustanawiając 5 osobowe Prezydium Zarządu.

OZBBC w Szczecinie w swoim gronie zrzesza blisko 570 plantatorów, którzy podczas poprzedniej kampanii dostarczyli ok. 570 000 ton surowca. Podczas głosowania plantatorzy wyrazili swoją wdzięczność za pracę związkową, tym samym wybierając na następna kadencję Prezesem Pana Edwarda Szczepanika, który piastował powierzoną mu funkcję również w poprzedniej kadencji.

Oceniając przebieg Walnego Zjazdu Delegatów OZPBC w Szczecinie, wyraźnie można było zauważyć że za najważniejsze uważa się integrację plantatorów oraz ich udział w Związku. Każdy oddzielnie nic nie będzie znaczył na rynku cukru po roku 2017.